Polisi Preifatrwydd

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha ': Mawrth 28, 2022

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio Ein polisïau a'n gweithdrefnau ar gasglu, defnyddio a datgelu Eich gwybodaeth pan fyddwch chi'n defnyddio'r Gwasanaeth ac yn dweud wrthych chi am Eich hawliau preifatrwydd a sut mae'r gyfraith yn eich amddiffyn chi.

Rydym yn defnyddio Eich Data Personol i ddarparu a gwella'r Gwasanaeth. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, Rydych Chi'n cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn. Dehongli a Diffiniadau

Dehongli

Mae i'r geiriau y mae'r llythyr cychwynnol yn cael eu cyfalafu ystyron a ddiffinnir o dan yr amodau canlynol. Bydd i'r diffiniadau canlynol yr un ystyr ni waeth a ydyn nhw'n ymddangos yn unigol neu yn lluosog.

Diffiniadau

At ddibenion y Polisi Preifatrwydd hwn:

Cyfrif yw cyfrif unigryw a grëwyd i Chi gael mynediad i'n Gwasanaeth neu rannau o'n Gwasanaeth.

Cwmni (cyfeirir ato naill ai fel “y Cwmni”, “Ni”, “Ni” neu “Ein” yn y Cytundeb hwn) yn cyfeirio at Uellow WLL, 115 W 30th Street, Suite 900 New York City, NY 10001 – USA.

Cwcis yn ffeiliau bach sy'n cael eu rhoi ar Eich cyfrifiadur, dyfais symudol neu unrhyw ddyfais arall gan wefan, sy'n cynnwys manylion Eich hanes pori ar y wefan honno ymhlith ei nifer o ddefnyddiau.

Gwlad yn cyfeirio at: Efrog Newydd, Unol Daleithiau

dyfais yw unrhyw ddyfais sy'n gallu cyrchu'r Gwasanaeth fel cyfrifiadur, ffôn symudol neu lechen ddigidol.

Data Personol yw unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn a adwaenir neu y gellir ei adnabod.

Gwasanaeth yn cyfeirio at y Wefan.

Darparwr Gwasanaeth yw unrhyw berson naturiol neu gyfreithiol sy'n prosesu'r data ar ran y Cwmni. Mae'n cyfeirio at gwmnïau neu unigolion trydydd parti a gyflogir gan y Cwmni i hwyluso'r Gwasanaeth, i ddarparu'r Gwasanaeth ar ran y Cwmni, i berfformio gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaeth neu i gynorthwyo'r Cwmni i ddadansoddi sut mae'r Gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.

Mae Data ynghylch Defnydd yn cyfeirio at ddata a gesglir yn awtomatig, naill ai drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth neu o seilwaith y Gwasanaeth ei hun (er enghraifft, faint o amser a dreuliwyd ar dudalen).

Gwefan yn cyfeirio at Uellow, hygyrch o https://uellow.com

Chi yw’r unigolyn sy’n cael mynediad at y Gwasanaeth neu sy'n defnyddio’r Gwasanaeth, neu’r cwmni, neu endid cyfreithiol arall y mae’r unigolyn yn cael mynediad at y Gwasanaeth neu sy’n defnyddio’r Gwasanaeth ar ei ran, fel y bo’n briodol.

Casglu a Defnyddio'ch Data Personol

Mathau o ddata a gasglwyd

Personol Data

Wrth ddefnyddio Ein Gwasanaeth, Efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy i ni y gellir ei defnyddio i gysylltu â chi neu'ch adnabod chi. Gall gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i:

Cyfeiriad e-bost

Enw cyntaf a chyfenw

Rhif ffôn

Cyfeiriad, Wladwriaeth, Talaith, ZIP / Cod post, Dinas

Data ynghylch Defnydd

Data ynghylch Defnydd

Cesglir Data ynghylch Defnydd yn awtomatig wrth ddefnyddio’r Gwasanaeth.

Gall Data Defnydd gynnwys gwybodaeth fel cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd Eich Dyfais (ee cyfeiriad IP), math o borwr, fersiwn porwr, tudalennau ein Gwasanaeth yr ydych yn Ymweld â nhw, amser a dyddiad Eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny, dyfais unigryw dynodwyr a data diagnostig eraill.

Pan fyddwch yn cyrchu'r Gwasanaeth trwy neu trwy ddyfais symudol, Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth benodol yn awtomatig, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'r math o ddyfais symudol rydych chi'n ei defnyddio, ID unigryw eich dyfais symudol, cyfeiriad IP Eich dyfais symudol, Eich ffôn symudol system weithredu, y math o borwr Rhyngrwyd symudol rydych chi'n ei ddefnyddio, dynodwyr dyfeisiau unigryw a data diagnostig arall.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth y mae Eich porwr yn ei hanfon pryd bynnag yr ymwelwch â'n Gwasanaeth neu pan fyddwch yn cyrchu'r Gwasanaeth trwy ddyfais symudol neu drwyddi.

Technolegau a Chwcis Olrhain

Rydym yn defnyddio Cwcis a thechnolegau olrhain tebyg i olrhain y gweithgaredd ar Ein Gwasanaeth ac i storio gwybodaeth benodol. Y technolegau olrhain a ddefnyddir yw bannau, tagiau a sgriptiau i gasglu ac olrhain gwybodaeth ac i wella a dadansoddi Ein Gwasanaeth. Gall y technolegau a ddefnyddiwn gynnwys:

 • Cwcis neu Gwcis Porwr. Ffeil fach yw cwci sydd wedi'i gosod ar Eich Dyfais. Gallwch chi gyfarwyddo Eich porwr i wrthod pob Cwcis neu nodi pryd mae Cwci yn cael ei anfon. Fodd bynnag, os na dderbyniwch Gwcis, Efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai rhannau o'n Gwasanaeth. Oni bai eich bod wedi addasu gosodiad eich porwr fel y bydd yn gwrthod Cwcis, gall ein Gwasanaeth ddefnyddio Cwcis.
 • Cwcis Fflach. Gall rhai o nodweddion ein Gwasanaeth ddefnyddio gwrthrychau lleol (neu Flash Cookies) i gasglu a storio gwybodaeth am Eich dewisiadau neu'ch gweithgaredd ar ein Gwasanaeth. Nid yw Cwcis Flash yn cael eu rheoli gan yr un gosodiadau porwr â'r rhai a ddefnyddir ar gyfer Cwcis Porwr. I gael mwy o wybodaeth ar sut y gallwch chi ddileu Cwcis Flash, darllenwch “Ble alla i newid y gosodiadau ar gyfer anablu, neu ddileu gwrthrychau a rennir lleol?" ar gael yn https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Bannau Gwe. Gall rhai adrannau o'n Gwasanaeth a'n negeseuon e-bost gynnwys ffeiliau electronig bach o'r enw bannau gwe (y cyfeirir atynt hefyd fel gifs clir, tagiau picsel, a gifs picsel sengl) sy'n caniatáu i'r Cwmni, er enghraifft, gyfrif defnyddwyr sydd wedi ymweld â'r tudalennau hynny. neu agor e-bost ac ar gyfer ystadegau gwefannau cysylltiedig eraill (er enghraifft, cofnodi poblogrwydd adran benodol a gwirio cywirdeb system a gweinydd).

Gall cwcis fod yn Gwcis “Parhaus” neu “Sesiwn”. Mae Cwcis Cyson yn aros ar Eich cyfrifiadur personol neu ddyfais symudol pan fyddwch chi'n mynd oddi ar-lein, tra bod Cwcis Sesiwn yn cael eu dileu cyn gynted ag y byddwch chi'n cau'ch porwr gwe. Gallwch ddysgu mwy am gwcis yma: Cwcis gan TermsFeed Generator.

Rydym yn defnyddio Cwcis Sesiwn a Phersonol Parhaus at y dibenion a nodir isod:

Cwcis Angenrheidiol / Hanfodol

Math: Cwcis Sesiwn

Gweinyddir gan: Ni

Pwrpas: Mae'r Cwcis hyn yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau i Chi sydd ar gael trwy'r Wefan ac i'ch galluogi Chi i ddefnyddio rhai o'i nodweddion. Maent yn helpu i ddilysu defnyddwyr ac atal defnydd twyllodrus o gyfrifon defnyddwyr. Heb y Cwcis hyn, ni ellir darparu'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt, a dim ond i ddarparu'r gwasanaethau hynny yr ydym yn defnyddio'r Cwcis hyn.

Polisi Cwcis / Cwcis Derbyn Hysbysiad

Math: Cwcis Cyson

Gweinyddir gan: Ni

Pwrpas: Mae'r Cwcis hyn yn nodi a yw defnyddwyr wedi derbyn y defnydd o gwcis ar y Wefan.

Cwcis Swyddogaethol

Math: Cwcis Cyson

Gweinyddir gan: Ni

Pwrpas: Mae'r Cwcis hyn yn caniatáu inni gofio dewisiadau a wnewch pan fyddwch yn defnyddio'r Wefan, megis cofio'ch manylion mewngofnodi neu'ch dewis iaith. Pwrpas y Cwcis hyn yw rhoi profiad mwy personol i Chi ac osgoi Eich bod chi'n gorfod ail-nodi'ch dewisiadau bob tro y byddwch chi'n defnyddio'r Wefan.

I gael mwy o wybodaeth am y cwcis rydyn ni'n eu defnyddio a'ch dewisiadau ynglŷn â chwcis, ewch i'n Polisi Cwcis neu adran Cwcis ein Polisi Preifatrwydd.

Defnyddio Eich Data Personol

Caiff y Cwmni ddefnyddio Data Personol at y dibenion canlynol:

Darparu a chynnal ein Gwasanaeth, gan gynnwys monitro’r defnydd a wneir o’n Gwasanaeth.

I reoli'ch Cyfrif: i reoli Eich cofrestriad fel defnyddiwr y Gwasanaeth. Gall y Data Personol rydych chi'n ei ddarparu roi mynediad i chi i wahanol swyddogaethau'r Gwasanaeth sydd ar gael i Chi fel defnyddiwr cofrestredig.

Cyflawni contract: datblygu, cydymffurfio ac ymgymryd â'r contract prynu ar gyfer y cynhyrchion, yr eitemau neu'r gwasanaethau rydych chi wedi'u prynu neu unrhyw gontract arall gyda Ni trwy'r Gwasanaeth.

I gysylltu â chi: I gysylltu â chi trwy e-bost, galwadau ffôn, SMS, neu fathau cyfatebol eraill o gyfathrebu electronig, megis hysbysiadau gwthio cais symudol ynghylch diweddariadau neu gyfathrebiadau addysgiadol sy'n ymwneud â swyddogaethau, cynhyrchion neu wasanaethau dan gontract, gan gynnwys y diweddariadau diogelwch, pan fo angen neu'n rhesymol ar gyfer eu gweithredu.

I ddarparu Chi gyda newyddion, cynigion arbennig a gwybodaeth gyffredinol am nwyddau, gwasanaethau a digwyddiadau eraill yr ydym yn eu cynnig sy'n debyg i'r rhai yr ydych eisoes wedi prynu neu ymholi amdanynt oni bai eich bod wedi dewis peidio â derbyn gwybodaeth o'r fath.

I reoli'ch ceisiadau: Mynychu a rheoli Eich ceisiadau i Ni.

Ar gyfer trosglwyddo busnes: Efallai y byddwn yn defnyddio Eich gwybodaeth i werthuso neu gynnal uno, dadgyfeirio, ailstrwythuro, ad-drefnu, diddymu, neu werthu neu drosglwyddo arall o'n hasedau neu'r cyfan ohonynt, p'un ai fel busnes gweithredol neu fel rhan o fethdaliad, datodiad, neu symud ymlaen tebyg, lle mae Data Personol sydd gennym Ni am ein defnyddwyr Gwasanaeth ymhlith yr asedau a drosglwyddir.

At ddibenion eraill: Efallai y byddwn yn defnyddio Eich gwybodaeth at ddibenion eraill, megis dadansoddi data, nodi tueddiadau defnydd, pennu effeithiolrwydd ein hymgyrchoedd hyrwyddo ac i werthuso a gwella ein Gwasanaeth, cynhyrchion, gwasanaethau, marchnata a'ch profiad.

Efallai y byddwn yn rhannu Eich gwybodaeth bersonol yn y sefyllfaoedd canlynol:

 • Â Darparwyr Gwasanaeth: Efallai y byddwn yn rhannu Eich gwybodaeth bersonol â Darparwyr Gwasanaeth i fonitro a dadansoddi'r defnydd o'n Gwasanaeth, i gysylltu â Chi.
 • Ar gyfer trosglwyddo busnes: Efallai y byddwn yn rhannu neu'n trosglwyddo Eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad ag, neu yn ystod trafodaethau, o unrhyw uno, gwerthu asedau'r Cwmni, cyllido, neu gaffael ein busnes i gyd neu ran ohono i gwmni arall.
 • Ag Endidau Cysylltiedig Efallai y byddwn yn rhannu Eich gwybodaeth gyda'n cysylltiedigion, ac os felly byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i'r cysylltiedigion hynny anrhydeddu'r Polisi Preifatrwydd hwn. Mae cysylltiedig yn cynnwys Ein rhiant-gwmni ac unrhyw is-gwmnïau eraill, partneriaid menter ar y cyd neu gwmnïau eraill yr ydym yn eu rheoli neu sydd o dan reolaeth gyffredin â Ni.
 • Gyda phartneriaid busnes: Efallai y byddwn yn rhannu Eich gwybodaeth gyda'n partneriaid busnes i gynnig rhai cynhyrchion, gwasanaethau neu hyrwyddiadau i chi.
 • Â defnyddwyr eraill: pan fyddwch yn rhannu gwybodaeth bersonol neu'n rhyngweithio fel arall yn yr ardaloedd cyhoeddus â defnyddwyr eraill, gall pob defnyddiwr weld gwybodaeth o'r fath a gellir ei dosbarthu'n gyhoeddus y tu allan.
 • Gyda'ch Caniatâd: Efallai y byddwn yn datgelu Eich gwybodaeth bersonol at unrhyw bwrpas arall gyda'ch cydsyniad.

Cadw'ch Data Personol

Dim ond cyhyd ag sy'n angenrheidiol at y dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn y bydd y Cwmni'n cadw'ch Data Personol. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio Eich Data Personol i'r graddau sy'n angenrheidiol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol (er enghraifft, os yw'n ofynnol i ni gadw'ch data i gydymffurfio â deddfau cymwys), datrys anghydfodau, a gorfodi ein cytundebau a'n polisïau cyfreithiol.

Bydd y Cwmni hefyd yn cadw Data Defnydd at ddibenion dadansoddi mewnol. Yn gyffredinol, cedwir Data Defnydd am gyfnod byrrach o amser, ac eithrio pan ddefnyddir y data hwn i gryfhau diogelwch neu i wella ymarferoldeb Ein Gwasanaeth, neu mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni gadw'r data hwn am gyfnodau hirach.

Trosglwyddo Eich Data Personol

Mae eich gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, yn cael ei phrosesu yn swyddfeydd gweithredu'r Cwmni ac mewn unrhyw fannau eraill lle mae'r partïon sy'n ymwneud â'r prosesu wedi'u lleoli. Mae'n golygu y gellir trosglwyddo'r wybodaeth hon i gyfrifiaduron sydd wedi'u lleoli y tu allan i'ch gwladwriaeth, talaith, gwlad neu awdurdodaeth lywodraethol arall - a'i chynnal arni, lle gall y deddfau diogelu data fod yn wahanol i'r rhai o'ch awdurdodaeth chi.

Mae eich caniatâd i'r Polisi Preifatrwydd hwn wedi'i ddilyn gan Eich cyflwyniad gwybodaeth o'r fath yn cynrychioli Eich cytundeb i'r trosglwyddiad hwnnw.

Bydd y Cwmni yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod Eich data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn ac ni fydd unrhyw drosglwyddo'ch Data Personol yn digwydd i sefydliad neu wlad oni bai bod rheolaethau digonol ar waith gan gynnwys diogelwch Eich data a gwybodaeth bersonol arall.

Datgelu Eich Data Personol

Trafodion Busnes

Os yw'r Cwmni'n ymwneud ag uno, caffael neu werthu ased, gellir trosglwyddo'ch Data Personol. Byddwn yn darparu rhybudd cyn i'ch Data Personol gael ei drosglwyddo ac yn dod yn destun Polisi Preifatrwydd gwahanol.

Gorfodi’r gyfraith

O dan rai amgylchiadau, efallai y bydd yn ofynnol i'r Cwmni ddatgelu Eich Data Personol os yw'n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith neu mewn ymateb i geisiadau dilys gan awdurdodau cyhoeddus (ee llys neu asiantaeth y llywodraeth).

Gofynion cyfreithiol eraill

Gall y Cwmni ddatgelu Eich Data Personol yn y gred ddidwyll bod angen gweithredu o'r fath i:

 • Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
 • Diogelu ac amddiffyn hawliau neu eiddo y Cwmni
 • Atal neu ymchwilio i gamweddau posibl mewn cysylltiad â’r Gwasanaeth
 • Diogelu diogelwch personol Defnyddwyr y Gwasanaeth neu'r cyhoedd
 • Amddiffyn rhag atebolrwydd cyfreithiol

Diogelwch Eich Data Personol

Mae diogelwch Eich Data Personol yn bwysig i Ni, ond cofiwch nad oes unrhyw ddull trosglwyddo dros y Rhyngrwyd, na dull storio electronig 100% yn ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau sy'n fasnachol dderbyniol i amddiffyn Eich Data Personol, Ni allwn warantu ei ddiogelwch llwyr.

Preifatrwydd y Plant

Nid yw ein Gwasanaeth yn annerch unrhyw un o dan 13 oed. Nid ydym yn fwriadol yn casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gan unrhyw un o dan 13 oed. Os ydych chi'n rhiant neu'n warcheidwad a'ch bod yn ymwybodol bod Eich plentyn wedi darparu Data Personol i Ni, os gwelwch yn dda cysylltwch â Ni. Os Deuwn yn ymwybodol ein bod wedi casglu Data Personol gan unrhyw un o dan 13 oed heb ddilysu caniatâd rhieni, rydym yn cymryd camau i dynnu'r wybodaeth honno oddi ar Ein gweinyddwyr.

Os oes angen i ni ddibynnu ar gydsyniad fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu Eich gwybodaeth a bod angen caniatâd rhiant ar gyfer eich gwlad, efallai y bydd angen caniatâd Eich rhiant arnom cyn i ni gasglu a defnyddio'r wybodaeth honno.

Dolenni i Wefannau Eraill

Efallai y bydd ein Gwasanaeth yn cynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydyn nhw'n cael eu gweithredu gennym ni. Os Cliciwch ar ddolen trydydd parti, Fe'ch cyfeirir at wefan y trydydd parti hwnnw. Rydym yn eich cynghori'n gryf i adolygu Polisi Preifatrwydd pob gwefan rydych chi'n ymweld â hi.

Nid oes gennym reolaeth drosom ac ni chymerwn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, polisïau preifatrwydd na phractisau unrhyw safleoedd neu wasanaethau trydydd parti.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y byddwn yn diweddaru Ein Polisi Preifatrwydd o bryd i'w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau trwy bostio'r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost a / neu hysbysiad amlwg ar Ein Gwasanaeth, cyn i'r newid ddod yn effeithiol a diweddaru'r dyddiad “Diweddarwyd ddiwethaf” ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn.

Fe’ch cynghorir i adolygu’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd rhag ofn bod unrhyw newidiadau. Daw newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn i rym pan gânt eu postio ar y dudalen hon.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, Gallwch gysylltu â ni:

Drwy e-bost: [e-bost wedi'i warchod]

Trwy ymweld â'r dudalen hon ar ein gwefan: https://uellow.com/contact-us

Drwy rif ffôn: +1929-243-9965

Cau fy Cart
Cau Rhestr dymuniadau
Cau
Categoriau